Základní norma pro moduly OstraMo H0 1:87

verze 2.2 z 17.1.2012
1. Úvod

Dnes se již jedná o stabilní systém závazných pravidel k stavbě modulů a zajištění provozu na nich. Vývojem a zkušenostmi od prvních modulů v analogu v roce 2003, jsme se v roce 2007 dostali na výhradně digitální řízení lokomotiv, takže již od toho období budované moduly neobsahují podporu analogového provozu. U kolejiva preferujeme na nových modulech kolejivo s nižším profilem kolejnice než je Code100/Profil25, tedy výška kolejnice 2,5 mm. Ale není normativně předepsáno. Další doporučení v samostatné stránce s doporučeními pro stavbu.

Důležité pro stanovení pravidel vždy bylo a je zajištění  kompaktibility modulů i vozidel s pravidly Fremo skupina H0–RE i se základními pravidly klubu Zababov.

Co je tedy nutné při stavbě modulu a přípravě modulu pro provoz dle pravidel OstraMo zajistit. Jaké téma krajiny, tratí ke stavbě modulů OstraMo použít.

2. Téma

Neelektrifikovaná jednokolejná (je přípustná i dvojkolejná) normálněrozchodná hlavní nebo jednokolejná vedlejší (místní) trať ČSD provozována podle předpisů ČSD D2 a D3 z let 60.- 70. s traťovým zabezpečením pomocí telefonického dorozumívání v modelové epoše III. a IV. Krajinově zasazená do kopcovitého terénu v období pozdního léta. Modelová velikost je H0, tedy 1:87 (rozchod - 16,5 mm).

3. Konstrukce modulu
Pro zajištění propojitelnosti modulů používáme u jednokolejných tratí tři základní přechodové profily, kterými je zakončen modul. V rámci rozšíření využitelnosti modulů je do normativní části přidáno rozhraní dvojkolejných tratí.
Tři přechodové profily (stránka se souboru ke stáhnutí) o šířce 500 mm, které byly převzaty ze systému FREMO.
- profil B'96 - pahorkatina - trať ve svahu, nový profil Fremo B´02 není zatím používán
- profil E'96 - dává možnost znázornit náspy a mosty
- profil F'96 - trať v rovině
- profil 2B´00 - dvojkolejná trať ve svahu
- profil 2E´99 - dvojkolejná trať na nízkém náspu
Vzhledem k modelované krajině jsou doporučené u jednokolejné trati profily - B´96 a E´96.
Normovaná výška temene kolejnice od podlahy pro provoz na setkáních činí 1300 mm ± 15 mm nastavitelných, vzhledem ke konstrukci nohou u modulů OstraMo je možné použít u většiny modulů výšku 900 mm, vhodnou např. pro výstavy (tj. optimální výška pro dětské návštěvníky). Moduly jsou spojovány třemi šrouby M8.
Každý modul delší 600 mm musí být samostatně stojící, tj. mít vlastní nohy.
Barva stěn modulu je hnědá (RAL 8011 matná), např. Balakryl MAT 0240. Čelo modulu nesmí být touto barvou natřeno (zamezení přilepení čel k sobě, doporučen na čelo je Luxol např. odstín Palisandr).
4. Koleje

Na prvních modulech je použit kolejový Profil 25 (Code 100, h = 2,5 mm). A je stále připuštěn. Od roku 2004 jsou doporučeny nižší profily zejména - Profil 19, případně 21 (Code 75 a 83).
Nejmenší možný poloměr traťové koleje je 1000 mm. Minimální poloměr dopravní koleje ve stanici je 1000 mm. Pro manipulační koleje ve stanicích a na vlečkách je v odůvodněných případech možný minimální poloměr 600 mm (což je zároveň technické minimum pro průjezdnost spřažených i samostatných vozidel). Rozhraní modulu nesmí přesahovat žádná část kolejí. Pražcové pásy se lepí k podkladu v celé ploše (doporučeno lepení barvou Balakryl MAT 0240). Poslední 3 pražce musí být pevně spojeny s kolejnicemi a kostrou modulu - např. lepením. Kolejnice musí končit cca 0,1-0,2 mm před hranou modulu, aby nedocházelo k elektrickému propojení mezi moduly a bylo zamezeno možné destrukci kolejnic vzájemným stykem (nutno kontrolovat přiloženým pravítkem na čelo modulu). Trať je posledních 10 cm od hrany modulu vodorovná.
Minimální poloměr odbočné větve výhybky je 900 mm Na vlečkách a manipulačních kolejích je připuštěn poloměr 600 mm.

5. Vozidla

Všechna vozidla musí být osazena třmenovým spřáhlem dle NEM 360. Doporučená jsou spřáhla ROCO (v provozu jsou doporučeny úpravy těchto spřáhel) a Fleischmann. Ostatní spřáhla jako např. krátká mohou být použita pouze u ucelených souprav (souprava motorové jednotky, spojovací vozy s vozy širokého rozchodu), které v provozu nebude potřeba rozpojovat (souprava složená z osobních vozů není považována za ucelenou soupravu a musí tedy být rozpojitelná).
Poloha spřáhla musí vyhovovat normě NEM 360, včetně polohy v ose vozidla s výškovou tolerancí 0,5 mm.
Vozidla musí být schopna v spřaženém stavu projíždět oblouky o poloměru 600 mm, toto pravidlo je zejména vztažené k omezení kinematiky, zkrácení uložení třmenového spřáhla a k vlastní konstrukci vozidel - zejména natočení podvozků.
Minimální požadavek na dvojkolí je NEM 311 s těmito odchylkami - maximální připuštěnou výškou okolku je 1 mm, rozkolí musí být v toleranci 14,3 - 14,45 mm.

Další parametry jsou uvedeny v Doporučení - technické parametry vozidel pro modulový provoz

6. Elektrická instalace

Každý modul (kromě traťového modulu bez připojeného elektrického zařízení) musí mít vlastní (případně skupinový) zdroj (který nesmí být součástí modulu) pro požadované bezpečné napětí k napájení zařízení umístěných na modulu a být tudíž elektricky nezávislý - jedná se zejména o stanice, nákladiště, přejezdy.....
Elektrické napájení DCC pro provoz je provedeno dvěma průběžnými, nepřerušenými vodiči. Na každý konec modulu je přivedeno napájení pro provoz do jedné zdířky a jednoho banánku o průměru 4 mm pro spojení daného modulu s banánkem/zdířkou vedlejšího modulu. Při pohledu ke konci modulu je banánek osazen na pravou kolejnici. Pro bezpečné připojení musí přesahovat vodič s banánkem o cca 25 cm konec modulu. Přiřazení vodičů k jednotlivým kolejnicím musí být jednoznačně rozpoznatelné. K řízení vozidel je použit systém Loconet, jehož rozvod není součástí modulu.

7. Železniční stanice, návěstidla
7.1. Nádraží na hlavní trati

Nádraží musí mít aspoň dvě dopravní koleje pro vlak dlouhý 2,2 m , aby ho bylo možno ve stanici vykřižovat.
Ke každému nádraží patří nejméně 0,6 m dlouhé záhlaví (0,3 m od poslední výhybky označník a 0,6 m od poslední výhybky vjezdové návěstidlo). Pro zajištění posunu ve stanici je nutno na jednom záhlaví mít vjezdové návěstidlo ve vzdálenosti minimálně 1,8 m, tato kolej slouží jako výtažná kolej pro posun. Nádraží je nutno zabezpečit z tratě vjezdovými návěstidly (vždy funkčními) na samostatných modulech nebo vkládaných do návěstních šachet dle Fremo. Návěstidlo musí být ovládáno dálkově z místa obsluhy stanice.

7.2. Nádraží na vedlejší trati

Nádraží musí mít aspoň dvě dopravní koleje pro vlak dlouhý 1,5 m , aby ho bylo možno ve stanici vykřižovat.
(Výjimka: když při přepočtu na modelovou délku jsou koleje v skutečné stanice kratší)
Ke každému nádraží patří nejméně 0,6 m dlouhé záhlaví (0,3 m od poslední výhybky označník a 0,6 m od poslední výhybky vjezdové návěstidlo nebo lichoběžníková tabulka). Pro zajištění posunu ve stanici je nutno na jednom záhlaví mít lichoběžníkovou tabulku (vjezdové návěstidlo) ve vzdálenosti minimálně 1,2 m, tato kolej slouží jako výtažná kolej pro posun. Je možné zabezpečit nádraží vjezdovými návěstidly (vždy funkčními) na samostatných modulech nebo vkládaných do šachet dle Fremo (u stanic, kde je předpoklad obsazení stanice výpravčím – např. dirigující stanice vedlejší tratě). Návěstidlo musí být ovládáno dálkově z místa obsluhy stanice.

Při stavbě stanice je nutno dodržet normu pro zabezpečení stanice.
Návěstidla musí být zapojeno podle normy o elektrickém zapojení návěstidel.