Řízení nákladní dopravy
20.05.2015 ©mc
Do programu Grafikon byla doplněna organizace nákladní dopravy. Je založena na zjednodušeném principu:
- moduliště je rozděleno na oblasti, které reprezentují určitou část sítě - moduliště
- každá oblast má "uzel" nákladní dopravy (stanici odkud vyjíždějí Mn vlaky obsluhující stanice, nákladiště vlečky v dané oblasti) - zadává se v síti u stanice, nejčastěji to bude skrytá stanice - zde je i možnost přiřazení barev skryté stanice
- předpokládá se, že v rámci oblasti je převážná část nákladní dopravy svedena do "uzlu" - vlakotvorné stanice
- doprava mezi oblastmi je tvořena převážně "dálkovou" nákladní dopravou mezi "uzly" - vlakotvornými stanicemi, neboli stanicemi kde dochází k sestavování Mn vlaků
- v nabídce nákladní doprava jsou pak vytvářeny vazby mezi vlaky v dalších stanicích sítě (v uzlu je automaticky předpoklad vazeb mezi všemi vlaky) - vazba znamená, že je zajištěn přechod vozů mezi vlaky
- vazby se vytváří kliknutím v grafické části na dva vlaky - koncový bod vlaku, nebo čáru znázorňující pobyt vlaku ve stanici a tlačítkem + vytvoříme vazbu mezi vlaky ve stanici
- výsledkem celé této tvorby je výpis ve staničním JŘ, kde je kurzívou vypsáno pro které stanice se u daného vlaku přivěšují vozy, mezi kterými vlaky se předává zátěž
- informace je ve výchozí stanici vlaku uvedena i v sešiťáku - pro kontrolu strojvedoucím
Schéma organizace nákladní dopravy na modulišti

Celé bylo použito poprvé v Hluku na setkání FREMO Hluk 2014 a celkem úspěšně, bude se ještě na tom trochu pracovat, ale spíše již ve smyslu usnadnění orientace pro obsluhu stanice.
Ještě bych doplnil, že důvodem zavedení byla nutná informovanost obsluh stanic i vlaků, pro které stanice vlak veze zátěž, do kterých stanic se mají na konkrétní vlak přivěšovat vozy a jak je ve vlaku seřadit. V H0, kde většina nákladní dopravy je tvořena směskama (ne ucelenými soupravami) je tato informovanost pro obsluhy potřebná.

Mimo výpisu v seznamu vlaků pro staniční zaměstnance byla na setkání ve Vratimově 2015 doplněna a použita možnost o výpis pouze pro nákladní dopravu v jednotlivých stanicích, který může zvýšit přehled, kterými vlaky mohu ze stanice odesílat vozy a kam. Zatím je pouze mezi uživatelskými šablonami, kterou je možné naimportovat ze souboru "základní databáze H0" , je pod názvem freight.

Výpis nákladní dopravy pro vyvěšení ve stanici, v první části mám přehled - když chci poslat vůz do Kadaně mohu vlaky Mn6641 v 7.40, Mn6535 v 10.57..... a v druhé části mám pravidelné řazení vlaků, do kterých lze v Lipové řadit vozy. Obě informace jsou i ve staničním výpisu, ale zde je to přehlednější.


Nyní jsou zde uvedeny příklady z grafikonu vlakové dopravy pro Vratimov 2015, vzhledem k rozsahu moduliště je použita pouze jedna oblast s uzlem Mikulovice, doplním později složitější řešení z Hluku 2014, kde byly tři oblasti - označené ČSD, OeBB a MÁV. Samozřejmě je možné dělit například na oblasti - "Střední dráha -SD", "Severozápadní dráha - SzD" či jinak, ale je nutno použít k vyjádření zkratku - vypisuje se v pomůckách a delší text by byl na obtíž.


Informace ve staničním výpisu - nákladní doprava kurzívou, samozřejmě musí mít staniční obsluhy i k dispozici zkratky stanic, vlakový personál je má v sešiťáku.
Co je vlastně ve výpisu uvedeno, vezmeme příklad - stanice Lipová Lázně:
vlak Pn 5610 - VeB, (Mn 6440:Lkt, Prd) - vlak má za lokomotivou vozy pro Bielice, v Lipové přechází na vlak Mn 6440 v řazení - loko, Prudká, Loket
vlak Mn 6641 - Frd, Nvd, Kdn, Mkl, ČSD - vlak vozy seřazené takto - čte se od prava - loko je ta dvojitá šipka, ČSD, Mikulovice, Kadaň, Nevidov, Frýdlant (ČSD zde zastupuje všechny nevyjmenované stanice v oblasti ČSD - zde pouze Loket a Prudká)
vlak Mn 6441 - (→ Pn 5611: Mkl, ČSD) - celá zátěž přechází na vlak Pn 5611, kde je řazena - loko, Mikulovice, ČSD (opět všechny ostatní stanice moduliště, to znamená, že i vozy pro Lipovou jedou do Mikulovic a na Mn, který obsluhuje Lipovou zpět - je to Mn 6642)
vlak Mn 5611 - Mkl, ČSD - čte se od prava - první je loko - značená dvojitou šipkou, pak vozy pro zbytek oblasti a na konci vozy do Mikulovic - skryťáku

Logika výpisu předpokládá, že za lokomotivou je řazena zátěž v pořadí - vozy pro poslední stanici na cestě vlaku a pak za sebou od poslední stanice další seřazené vozy pro jednotlivé stanice, odvěšovaná zátěž pro jiný vlak v odbočné stanici je v závorce s číslem vlaku a opět seřazená zátěž - vpravo od výpisu stanic je vždy lokomotiva a za ní pak vozy v pořadí podle stanic - první za lokomotivou poslední stanice a za ní další.

V tomto uvedeném příkladu je jediná oblast ČSD a jeden uzel stanice skrytá Mikulovice, která zastupuje všechny barvy skryté stanice a tak nejsou barvy zadány a vypsány.

Staniční výpis pro Lipovou Lázně
Jak nákladní dopravu zadáme
Nákladní dopravu - vazby mezi vlaky zadáváme v okně Nákladní doprava. Vazbu mezi vlaky - přechod vozů vytvoříme tak, že klikneme na vlak ve stanici, z kterého budou přecházet vozy na jiný vlak a pak klikneme ve stanici na druhý vlak, který vozy převezme (musíme mít zobrazeny pobyty ve stanicích). Oba vlaky ve stanici se nám prosvítí zeleně a pak tlačítkem + vytvoříme spojení. Spojení můžeme editovat - omezit počet vazeb mezi vlaky (například pro zamezení kruhové vazby) a taky můžeme vybrat stanici, která je poslední stanic, do které ještě vozy přechází. Použití je například u trati, kde třeba nákladiště je obsluhováno Mn valkem při cestě zpět z koncové stanice a abychom měli ve výpsiu i toto nákladiště zadáme vazbu mezi vlaky v této koncové stanici, ale omezíme tu vazbu jen do tohoto nákladiště..
Abychom mohli zadávat tato spojení musíme si připravit základní podmínky nákladní dopravy - zadat oblasti, uzly.
Okno nákladní dopravy s nabídkou pro editaci spojení - to je prosvětleno zeleně
Abychom měli vlak nákladní dopravy zobrazen v okně Nákladní doprava musíme ho do řízené nákladní dopravy zařadit. Do řízené nákladní dopravy například nemusíme zadat ucelené soupravy, kde nedochází manipulaci s vozy.
Abychom vlak zařadili do řízené nákladní dopravy použijeme u zadání vlaku zatržítko - Řízená nákladní doprava
Druhou možností je použít nabídku Speciální - Skripty - Přidání vlaků do nákladní dopravy (přidá všechny nákladní vlaky do řízené nákladní dopravy)
U každého vlaku můžeme ovlivňovat místa, kde má vlak pobyt a bude manipulovat, můžeme zadat, že v této stanici se nemanipuluje s vozy, tj. do této stanice se zátěž ve vlaku neveze - zde je například zrušeno zatržítko u stanice Lipová Lázně, proto v Mikulovicích není vypsána Lipová mezi místy, pro které veze vlak zátěž, ale je zachován v Lipové přechod vozů na Mn 6440 - směr Loket, Prudká. Stanice Veľké Bielice má přidánu barvu - červenou ta je rovněž vypsána a objeví se i ve staničním výpisu.
Editace míst pro manipulaci vlaku
Uzly nákladní dopravy se zadávají v nabídce Síť a editace stanice. Jedna oblast by měla mít jen jeden uzel a to z důvodu korektního chování vazeb. K stanicím je možné rovněž přiřadit barvy - týká se to zejména skrytých stanic - nabídka v editačním okně - Barvy.
Editace stanice - zadání uzlu
 
Oblasti se zadávají přes nabídku - Grafikon - Oblasti - dialogové okno, zde použito rozdělení na jednotlivé "státy"