Návrh normy SMČR - Modulová kolejiště


Na zasedání odborné komise železničních modelářů bylo ujednáno, že zde je předložen návrh na konstrukci modulového kolejiště pro všechna měřítka, ale pokud vznikne jiný modulový systém dle níže uvedených pravidel, bude první takovýto systém převzat jako norma SMČR.

1) vytvoření pravidel otevřeného modulového systému
2) zveřejnění parametrů tohoto systému na Internetu, nebo v celostátním odborném periodiku
3) podle zveřejněných pravidel samostatně postaví několik modelářů své vlastní moduly
4) dojde k provoznímu sestavení těchto modulů do funkčního provozního celku


Vývoj ověřování modulových systémů v klubech k 20.2.2002:

H0
KŽM Jesenice u Rakovníka - vlastní systém, nezveřejněná specifikace
KŽM Zababov - není SMČR - systém kompatibilní s FREMO, specifikace na http://www.zababov.cz/, provozní sestavení proběhlo v České Lípě 17.2.2002
KŽM Znojmo - 4 traťové moduly dle návrhu SMČR

TT
KŽM Brno Královo Pole - vlastní systém, nezveřejněná specifikace
KŽM Znojmo - konstrukce systému podle Brno Královo Pole
KŽM Praha 3 - konstrukce systému podle Brno Královo Pole, zveřejněno na http://www.volny.cz/kzm.praha 

H0e
KŽM Olomouc - konstrukce systému podle návrhu SMČR
KŽM Znojmo - konstrukce systému podle návrhu SMČR
KŽM Tachov - konstrukce systému podle návrhu SMČR
KŽM Plzeň - konstrukce systému podle návrhu SMČR
IČ V. Vacek - konstrukce systému podle návrhu SMČR
provozní sestavení se uskutečnilo na výstavě v Olomouci 2001
pro H0e byl ověřen a do života uveden systém dle návrhu na WWW stránkách SMČR 

Z, Nm, N, TTf, TTe, TTm, H0f
nejsou známy žádné aktivity spojené se stavbou modulů


Návrh této normy zpracoval Vladimír Vacek.
Norma je ve stadiu ověřování, po postavení ověřovací série modulů.
Poslední opravy
z 20.března 2001.

Normy Svazu modelářů České republiky  

Modulová kolejiště

Platí pro Českou republiku (CZ)

SMČR
900

 
  Doporučení Zpracovatel: V.Vacek Návrh z října 2000
Norma definuje spojovací rozhraní, včetně modulového profilu „MP“ a požadavky na mechanickou konstrukci modulu.
Norma je určena pro modelové velikosti / rozchody Z, Nm, N, TTf, TTe, TTm, H0f, H0e, H0m, H0.

Základní definice:

Modulové kolejiště:

Model železnice v terénu a krajině (tzv. modelové kolejiště), složený z alespoň dvou modulů, spojených rozhraním s „MP“.
Modul: Model železnice v terénu a krajině, který je na svém obvodu vybaven alespoň jedním „MP“. Modul může být sám sestaven z více částí, které jsou vzájemně spojeny rozhraními, které nezohledňují tuto normu.

Závazné požadavky na moduly:

Tyto požadavky je nutné dodržet, ale modul může být vybaven dalšími prvky, které nesmí omezovat funkčnost prvků předepsaných normou, ani nebudou v rozporu se zde uvedenými ustanoveními.
Spojovací rozhraní a „MP“
mechanická část
Mechanická konstrukce modulu musí umožnit instalaci s TK = 1300mm
(výška temene kolejnice nad podlahou místnosti).
Konstrukce modulů musí umožňovat vsunutí šroubů M8 x 50 (ISO 4017) s podložkami 8,4 (ISO 7093) a jejich dotažení stranovým klíčem.
Spojovací otvory průměru 10mm jsou určeny pro spojovací šrouby M8 tato 2mm vůle je dostatečná pro vyrovnání výškových rozdílů mezi různými profily kolejnic.
Osa koleje (směr i sklon nivelity) musí být na hraně modulu kolmá k rovině „MP“.
Žádná pevná část modulu nesmí přesahovat přes rovinu „MP“
Spodní plocha modulu nesmí mít neodnímatelné přesahující části (pevné nohy) a musí být uzpůsobena k položení na stoly.
Každý modul má individuální ovládání funkčních prvků (výhybky, rozpojovače, návěstidla...) s individuálně řešeným napájením. Místní ovládání musí být, při jeho zapojení modulu do modulového kolejiště, umístitelné alternativně na všechny přístupové strany modulu.
Základní (minimální) výška nosné části modulů, tedy výška traťového spodku, je pro všechna měřítka a jejich rozchody stejná - 100mm, nestačí-li použijí se její celé násobky (200, 300...mm). Spojovací otvory jsou ve vodorovné hladině 50mm pod plání železničního spodku a každých 50mm od svislé osy kolejí na obě strany.
Dvoukolejné trati mají dvě soustavy spojovacích děr. Každá kolej dvoukolejné trati, má svůj základní spojovací otvor na své svislé ose kolejí.
Každý modul určený k průběžnému vedení tratě musí být do té míry samonosný, aby při současném zavěšení za spojovací šrouby na obou protilehlých „MP“, nedošlo k jeho poškození.
Čela kolejnic budou zapuštěna vůči ploše "MP" o 0,2mm, aby zde nemohlo docházet k elektrickému kontaktu modulů.
Spojovací rozhraní a „MP“
elektrická část
Modul bude pro každou kolejnici na každém rozhraní s „MP“ kam kolejnice vede, vybaven zdířkou průměru 4mm.
Zdířky příslušející téže kolejnici budou mezi všemi rozhraními s „MP“ téhož modulu, pospojovány vodičem Cu, min. 0,75mm2.
Moduly mají samostatné napájecí vedení spojené s kolejnicemi pro každý kolejový úsek na modulu a navíc jedno průběžné vedení, nepřipojené na žádnou kolejnici modulu.
Kolejnice s plusovým potenciálem při jízdě vozidla k hraně modulu (při analogovém napájení) bude připojena na rudou zdířku, druhá kolejnice na černou. Průběžné el. vedení bude oběma páry připojeno na modré zdířky.
Zdířky musí být umístěny tak, aby jich dosáhly šňůry přesahující modul o 150mm.
Každý modul musí mít ve výbavě dvě šňůry banánek-banánek takové délky, aby při zapojení do zdířky přesahovaly modul v kterémkoliv místě „MP“ nejméně o 150mm a průřezu min. 0,75mm2 Cu.

Nepovinná doporučení

Znázorněné období (epocha, perioda) Doporučuje se používat stavby v provedení použitelném univerzálně pro epochy III - V
Roční období pozdní léto mírného klimatického pásu
Návěstní předpisy doporučuje se modifikovatelná výbava zařízeními pro více epoch, viz. znázorněné období
Minimální poloměry oblouků 75m pro rozchody 1435 a 1000mm
30m pro rozchody 760 a 600mm
Rozteč os sousedních kolejí min. 5m pro rozchody 1435mm , 1000mm a úzkorozchodné trati s podvalníkovou dopravou
3,6m pro úzkorozchodné tratě do 760mm bez podvalníků
užitečné délky kolejí ve stanici alespoň 75m

 

Pokyny pro používání této normy

Elektrické rozhraní je definováno v minimálním rozsahu, protože se předpokládá velmi individuální přístup. Zde definované el. rozhraní je povinné, ale kromě toho může být modul vybaven libovolnými dalšími prvky.
Mechanické provedení „MP“ může obsahovat další spojovací a naváděcí prvky, které nesmí omezovat funkčnost prvků předepsaných normou.
Úzkorozchodné dráhy bývají stavěny i na tělesech pro normálněrozchodné tratě, (např. jindřichohradecké úzkorozchodky), pro takovou trať platí parametry normálněrozchodné trati.
Pro základ návrhu normy jsou použity největší používané profily:
R63/180mm pro rozchody 1435 a 1000mm
profil Xa/125 pro rozchody 760 a 600mm
Šíře „MP“ není předepsána, avšak je nutné zachovat profil traťového tělesa a alespoň dvojici spojovacích otvorů. Půdorys modulu není normou limitován.

 

Další informace k normě

norma vychází z výkresů skutečných předpisů ČSD
podklady pro zpracování profilů tratí:
1435mm "Po stopách našich železnic"
Ing. Mojmír Krejčiřík, NADAS 1990
str. 195 / Příčné řezy tratí jednokolejné hlavní dráhy podle vzorových listů ČSD z roku 1932
1000mm "Dopravní stavby"
A. Kutnohorský a kol., SNTL 1971
str. 117 / Kolejové lože pro úzký rozchod koleje
760mm, 600mm "Dopravní stavby"
A. Kutnohorský a kol., SNTL 1971
str. 117 / Kolejové lože pro úzký rozchod koleje
"K. B. K." Stopou dějin našich tratí- 2
M. Martinek, B. Zeman, R. Šnábl, V. Novotný, str. 105 / profil tělesa